SON SAYI
Editör
Ayfer Şahin
 
  
 
Cilt,Sayı,Tarih
Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2017
 
Kapak | Jenerik |   İçindekiler      
 
Hatice GÜLER
Ortaçağ İslâm Dünyası Coğrafî Eserlerine Genel Bakış: El-Ömerî ve Eseri Mesâliku’l-Ebsâr Örneği
A General Evaluation of the Middle Eastern Islamic World Geographical Books: El-Ömerî and His Book Mesâlik el-Ebsar
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ Mustafa TÜRKYILMAZ Mustafa ARMUT
Kırşehir Şehir Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi
The Development of City Perception Scale about Kirsehir
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mesut GÜN İlhami KAYA
Seçmeli Medya Okuryazarlığı Dersi Uygulamasının Öğrencilere Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation On The Contribution Of Elective Media Literacy Course Applicatıon Students
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Yurdal DİKMENLİ Turhan ÇETİN
Coğrafya Öğretmen Adaylarının Hindistan’a İlişkin Bilgi Düzeyleri
Geography Teacher Candidates' Knowledge Levels in India
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Mustafa GÜÇLÜ M. Çağatay ÖZDEMİR
Eğitim Hareketleri Dergisi’nin Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önemi
The Place and Importance of Journal of Eğitim Hareketleri on History of Turkish Education
Özet | Abstract | Tam Metin
 
Sadık Yüksel SIVACI Yasemin KUZU
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Ölçeğinin Geliştirilmesi
The Development Of The Self-Employability And Responsibility Capability Scale
Özet | Abstract | Tam Metin
 

Copyright © BAUM 2015